11. Balatonfüredi Tuning Találkozó | Tűzvédelmi Szabályzat MT/2018/03/20-M
2
Összhangban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a tűz
elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi
szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet rendelkezéseivel.
Jelen szabályozás célja, azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi,
biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra
csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.
Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, veszélyhelyzet, úgy mindenki, aki a
rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a veszélyhelyzet esetére
meghatározott elvégzendő feladatait.
A tűzvédelmi dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó
bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem
várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.
A CREATIVE SOUL Kft. (továbbiakban: Kft.) tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi
szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi
szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.
A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladathalmaz hárul: az ügyvezetőre, a
rendezvényszervezőre, a rendezőkre, valamint a rendezvény lebonyolítását felügyelő és biztosító
biztonsági személyzetre.
A szabályzat, ezen passzusában felhívom a figyelmét, minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban
foglaltak megszegése a 2012. évi I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.
„2012. évi I. Tv. 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú
felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”
A Kft. dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő
szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott
bírságok tekintetében.
A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek,
vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak
szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az
érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak
kiszabott bírságok tekintetében.
A Kft. ügyvezetője által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős – szerződéses
vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban
foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.